Навигация

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 

DARE TO WANT

 

І. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Играта „Dare to want”, наричана по-нататък Играта, е организирана от „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, търговско дружество, регистрирано в РепубликаБългария, с ЕИК 200176203, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк „Жил. група Южен парк“ 122. Вх. А., наричано по-нататък Организатор.

 

ІІ. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Желаещите да участват са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.

2.2. Официалните правила са публикувани преди началото на Играта на следната страница („Страницата“) https://www.globalbrandsstore.com/ и са достъпни там през целия период на нейното действие.

2.3. Чрез изпращане на съобщение в Страницата по време на действие на Играта, всеки заинтересуван може да получи информация и консултация, във връзка с нея.

2.4. Организаторът на Играта си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Играта. Промените влизат в сила след публикуването им на Страницата https://www.globalbrandsstore.com/

2.5. С участието си в Играта всяко лице се обвързва с настоящите Официални правила и се съгласява да ги спазва по време на действието им.

 

ІІІ. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Наградите могат да се получават само на територията на Република България.

 

ІV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Играта имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на нейното действие.

4.2. В Играта нямат право да участват служителите на „Глобал Брандс Дистрибюшън“ ООД, „Глобал Брандс Ритейл“ ООД, „Спорт Интернешънъл“ ООД, „Тренд Код“ ООД,  както и членовете на семействата им.

4.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.

4.4 При участие, Инстаграм профила на участниците, трябва да е отключен.

 

 

V. ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ НА ИГРАТА

5.1. Играта стартира на 13.04.2020 г. и продължава до 26.04.2020 г.

 

VІ. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградата, която може да бъде спечелена при участие в Играта, е: промоционален код, който победителя, ще получи по електонен път. Промо кодът е на стойност 300.00 лв. Той се въвежда по време на генериране на поръчка през електронния магазин, на Страницата  https://www.globalbrandsstore.com/ и това генерира отстъпка в размер на 300.00 лв. Промо кодът е валиден в срок от един месец, считано от предоставянето му на победителя.

Наградата е само една.

 

VІІ. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7.1. За да участва за награда от Играта, участникът е необходимо да извърши следните действия в посочената по-долу последователност:

а) Да посети Страницата на „Глобал Брандс Дистрибюшън“ ООД:

https://www.globalbrandsstore.com/, да се запознае с официалните правила на Играта, да ги приеме и декларира, че ще ги спазва.

б) Да посети Страницата на „Глобал Брандс Дистрибюшън“ ООД:

https://www.globalbrandsstore.com/ и да избере най-любимия си артикул от сайта .

в) Да качи снимка на избрания артикул от сайта на пост и Story в своя личен Инстаграм профил. 

г) Да използва хаштаг  #daretowant  и на двете публикации

д) Да отбележи върху снимката и на двете публикации официалния профил на електронния  магазин на Организатора - @globalbrandsstore

е) Да отбележи @globalbrandsstore в описаниет на своята пост публикация.

ж) Да последва страницата  на Global Brands Store в Инстаграм [email protected] .

з) Да отбележи в коментар под поста на обявената игра, още едно физическо лице, което да отговаря на необходимите по-горе изброени условия за участие.

 

 

7.2. От всички участници с валидно участие, чрез онлайн томбола ще бъде изтеглен един печеливш и две резерви. Тегленето на онлайн томболата за определяне на спечелилия участник ще се извърши на 28 април 2020 г. Спечелилият ще бъде обявен в специален пост в Instagram профила на GlobalBrandsStore - @globalbrandsstore .

7.3. В Играта участват само снимки на артикули предлагани от сайта, на които е отбелязан електронния магазин @globalbrandsstore .

7.4. Публикуваните снимки или коментарите към тях не може да съдържат обидно или вулгарно съдържание, както и такова, което накърнява добрите нрави или законоустановения ред; да подтикват към насилие, разпалване на расова, национална, етническа, полова или религиозна вражда, както и да приканват към агресия. Съдържанието на коментар не трябва да представлява или да може да се приеме като явна или скрита реклама и/или продуктово позициониране на продукти, различни от тези на Global Brands Store.

7.5. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира Участник, който не се съобразява с настоящите правила.

 

VІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. В рамките на деня след провеждане на онлайн томболата в профила на Global Brands Store в Инстаграм ще бъде публикувано името на спечелилия.

8.2. Спечелилият трябва да изпрати, в срок от 5 работни дни след обявяването му, лично съобщение на Организатора в платформата на Insagram, с което да предостави информация за трите си имена, имейл адреса си, мобилен телефон за връзка и копие от лична карта, удостоверяваща неговата възраст. В случай, че спечелилият не предостави тази информация в срок, наградата се предоставя на изтеглен резервен спечелил, по реда на изтеглянето.

8.3. Наградата се получава по елекронен път, на имейл адреса на победителя, в срок до 3 работни дни,  между 09:00 и 18:00 часа, след като спечелилият е предоставил пълни и коректни данни.

8.4. Ако участникът е посочил неточен или некоректен имейл адрес, Организатора ще се свърже с победителя в неговия личен Instagram профил. Организаторът не носи отговорност в случай, че няма достъп до личния Инстаграм профил на победителя, или ако не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт.

8.5. Наградите се предоставят на участници, които имат право на участие в Играта, само срещу представяне на лична карта, като данните от нея не се събират никъде и не се прави нейно копие, а само се използват за целите на коректна идентификация на спечелилия. Ако участникът не отговаря на условията за участие, той няма право да получи наградата и наградата не му се предоставя.

 

ІХ. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

9.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Играта поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, за каквито и да било смущения или технически проблеми, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

9.3. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с участието в Играта.

 

Х. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградата е лична, не може да бъде преотстъпвана и/или заменяна с паричен еквивалент.

 

ХІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ

11.1 Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни и Регламент 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка със или доколкото се налага от играта.

11.2 Включвайки се в Играта на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на Организатора определените от Организатора лични данни. Организаторът може да обработва личните данни на участниците самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, с които той си сътрудничи във връзка с Играта, а именно: дружествата, избрани от Организатора да извършват интернет-поддръжка и администрация на профила в Instagram, куриерските фирми, използвани за доставка на наградите, др. Тези трети лица се задължават да спазват съответните стандарти на защита на личните данни.

11.3 С участието си в Играта участниците се съгласяват, че Организаторът и посочените негови партньори могат да обработват предоставените във връзка с участието в Играта лични данни за целите както са посочени по-долу. С участието си участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимки, или други материали, съдържащи техните имена или образи, могат да бъдат публикувани като публикация в Instagram профила на Global Brands Store и/или в други информационни канали, използвани в аудио, печатни и видеоматериали от Организатора.

11.4 Участието в Играта е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да участва в играта.

11.5 Организаторът обработва личните данни на участниците за целите на:

· администриране на провеждането на Играта и комуникация с участниците;

· последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на условията на Играта;

11.6. Предоставените от участниците лични данни се съхраняват дотолкова, доколкото това е необходимо според продължителността на Играта, определянето на спечелилите участници, предоставяне на наградите, доказване на съответствие със законовите изисквания за провеждане на Играта.

11.7. Участниците имат право на информация и достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, право на преносимост на данните, правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране, право на възражение, право да подадат жалба до надзорния орган по защита на личните данни – Комисия по защита на личните данни, адрес: бул. „Цветан Лазаров“, № 2. Всеки участник може да се запознае с прилаганата от Организатора Политика за защита на личните данни на този линк.

 

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел ІІ на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Играта или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

 

ХІІІ. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.